Gloria (Umberto Tozzi), notas para flauta



mi re mi mi re re fa mi
fa fa mi mi mi re
mi mi re re fa mi
fa fa mi mi mi re
mi mi re re fa mi
fa fa mi mi mi re
mi mi re re fa mi


fa fa mi mi do* la
si do* re* do* si la la so|
la si do* si la so| so| fa
so| so| so| la si do*


do* si do* do* si si re* do
re* re* do* do* mi* re*
mi* mi* re* re* fa* mi*
fa* fa* mi* mi* mi* re*
re* re* mi* re* re* re* do*
so| so| so| la si do*


do* si do* do* si si re* do
re* re* do* do* mi* re*
mi* mi* re* re* fa* mi*
mi* mi* fa* mi* re* do* re* do*
do* do* re* do* si la la so|
si si do* si la so| so| fa
so| so| so| la si do*