notas para flauta de "Sadness and Sorrow" (Naruto)

Estas son las notas para flauta de la tonada de "Sadness and Sorrow" ( de Naruto)

SOL MI DO MI SOL LA MI SOL FA SOL LA RE SI LA SOL MI DO MI SOL LA MI SOL FA SOL LA RE MI

re fa mi fa sol-->
la fa-->mi re
re fa mi fa sol-->
DO la--> so| la-->

re fa mi fa sol-->
la fa--> mi re
re do-->do re mi--> fa mi re-->

(esas estrofas dos veces)

la-->so| la sol-->re la DO sol-->
la-->so| la sol--> re mi fa-->so| mi-->
la--> so| la sol-->re la DO sol-->
so| la-->so| la si so| la-->


la RE--> RE DO so| la-->
la RE-->MI RE DO-->so| la-->
la sol-->la so| fa-->mi re-->
la sol-->la so| fa--> mi re -->